Gedragscode

ICE HOCKEY CLUB LIEDEKERKE LIONS
Lid van de Royal Belgian Ice Hockey Federation onder de juridische structuur van IDEA vzw
GEDRAGSCODE / INTERN REGLEMENT
Om onze club goed te laten functioneren zijn duidelijke afspraken op en naast de ijspiste onontbeerlijk. Icehockeyclub Liedekerke Lions draagt opvoeding en een ethische gedragscode hoog in het vaandel.

Ieder lid van onze club werkt mee aan de positieve uitstraling van het ijshockey in het algemeen, en van zijn/haar club in het bijzonder. Zijn/haar houding, gedrag en uitspraken, mogen geen schade toebrengen, aan het imago en goede werking van de club noch de (ijshockey)sport in het algemeen. Daarom verwachten wij van onze leden, spelers, coaches, medewerkers en ouders een sportieve houding en correct gedrag.

Op grond hiervan behoudt de club zich het recht voor om, in het belang van de club en de goede verstandhouding onder haar leden, toekomstige leden het lidmaatschap te weigeren of aangesloten leden te schrappen.

Door het onderschrijven van het lidmaatschap (betaling voorschot of lidgeld), verklaart elk toetredend lid, zijn ouders of voogd, alsook al diegenen die los van het lidmaatschap een functie uitoefenen namens de club, zich akkoord met het intern reglement en privacy policy, welke ten allen tijde beschikbaar is op de website www.liedekerkelions.be.

1. STIPTHEID

Bij trainingen ben je best 30 min. voor aanvang in de kleedkamer aanwezig. Bij thuis- en uitwedstrijden moet je uiterlijk 1 uur voor warm-up van de wedstrijd aanwezig zijn. Ten laatste op de laatste weektraining wordt door de teamverantwoordelijke meegedeeld waar en wanneer je wordt verwacht voor het spelen van de eerstvolgende wedstrijd. Wanneer je door omstandigheden afwezig was op de training, neem je best zelf contact op met de teamverantwoordelijke.

Indien de speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor de training of wedstrijd, verwittigt hij tijdig zijn teamverantwoordelijke of coach.

Mocht het voorkomen dat een speler verstek moet laten gaan op een training/wedstrijd ten gevolge van schoolverplichtingen dan dient hij dit wel te melden bij zijn trainer of ploegafgevaardigde.

Deze zal hiervoor alle begrip tonen.

Opgelet: wanneer een of meerdere spelers tegen alle afspraken in en onaangekondigd afwezig blijven bij een officiële wedstrijd en hierdoor het officiële spelersaantal van de Lions-ploeg onvoldoende blijkt en dus “forfait” dient gegeven, zullen deze speler(s) moeten bijdragen bij het betalen van de boete die de club dient te betalen!

Spelers mogen zich pas op het ijs begeven na toestemming van de coach of trainer. Enkel spelers die een volledige uitrusting dragen worden op het ijs toegelaten, tenzij de coach dit uitzonderlijk anders beslist bv. in het kader van specifieke trainingsdoelstellingen.

Buiten de officiële trainingsuren (dus op vrije uren) mag niet op het ijs geschaatst worden met ijshockey uitrusting.

Ouders zijn in principe niet toegelaten tot de kleedkamers, tenzij de teambegeleiders hen vragen om te assisteren in de kleedkamer. Ook wordt gevraagd dat de ouders de aandacht van de kinderen tijdens de trainingen niet onnodig afleiden.

Liedekerke Lions wenst in een goede verstandhouding te leven met de uitbaters van de cafetaria van het Sport Vlaanderen-centrum en de cafetaria is dan ook de ideale plaats voor een vriendschappelijke babbel onder elkaar.

2. HYGIENE IN DE KLEEDKAMERS

Na iedere training of wedstrijd hebben de spelers de mogelijkheid om te douchen. Het gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen (voetschimmel preventie). Zorg steeds voor voldoende droge kledij en toiletgerief. Besteed de nodige aandacht aan uw lichaamsverzorging.

De kleedkamer moet altijd netjes achtergelaten worden, ook bij uitwedstrijden! Eerbiedig de eigendommen van je gastheren, van je vrienden en van je sportieve tegenstanders.

Het opruimen van de kleedkamers (alle afval in de vuilnisbakken, ook dopjes, tape, lege busjes e.d.) gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de teambegeleiders. Er wordt hen nadrukkelijk gevraagd controle uit te oefenen.

3. UITRUSTING

Om te kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden is het dragen van volgende uitrusting verplicht:

 • een zwarte, goedgekeurde helm met legaal vizier volgens leeftijd
 • een nekbeschermer ! (-20 jaar)
 • elleboogbeschermers, schouderstukken, beenbeschermers
 • een beschermende zwarte broek, schelp, shirt, kousen en handschoenen
 • een mondstuk is enkel verplicht voor alle U20 die niet met een full visor spelen, voor alle ander spelers blijft een mondstuk aangeraden

Draag deze uitrusting altijd voor je eigen veiligheid. Alleen dan ben je ook in regel met de verzekering (aanvullende verzekering op je gewone mutualiteitverzekering). Een reglementaire stick met aangepaste lengte en correct geslepen schaatsen horen er uiteraard ook bij.

Voor de wedstrijden bezorgd de club een “home” teamshirt aan ieder lid. Deze teamshirt zal je ontvangen na betaling van het lidgeld. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen shirt en het onderhoud van deze shirt. De club stelt ook “away” teamshirts ter beschikking voor wedstrijden waarbij de tegenstander ook in dezelfde kleur zou spelen. Deze “away” shirts worden na de wedstrijd ordelijk aan de materiaalmeester/begeleider overhandigd.

Elke speler is verantwoordelijk voor het materiaal waarmee hij speelt. Kijk regelmatig na en vervang tijdig beschadigde of kapotte stukken.

Er worden ook geen sieraden (horloge, ketting, armbanden, piercing, oorbellen, e.a.) gedragen tijdens training of wedstrijd. De kans op verwondingen door deze attributen is te groot.

4. VERZORGING EN VOEDING

Roken, alcohol en (soft)drugs hebben een nefaste invloed op lichamelijke conditie en sportprestaties. Deze zijn dan ook verboden in de nabijheid van de ijspiste en in de kleedkamers op straffe van uitsluiting (zie tuchtmaatregelen).

Deze maatregel geldt voor iedereen: spelers, teambegeleiders, coaches, ouders, refs. Indien gebruik van drugs of stimulerende middelen wordt bewezen (regelmatige testen door de diensten van de Vlaamse Gemeenschap zijn niet ondenkbaar) zullen de gevolgen bijzonder zwaar zijn. Zelfs een gerechtelijk onderzoek is niet uitgesloten. Bovendien zal er steeds een schorsing volgen door de hogere sportinstanties zijnde BOIC en IIHF.

Een goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk. Een uitgerust lichaam met een heldere geest leidt tot de beste prestaties. Aangeraden wordt om voor een wedstrijd of training, ten laatste 2 uur vooraf, een gezonde en lichte maaltijd te gebruiken en voldoende (koolzuurarme dranken) te drinken.

5. TUCHTMAATREGELEN

De club verwacht van de spelers, ouders, familie en sympathisanten dat ze zich respectvol gedragen tegenover trainer, afgevaardigden, bestuursleden, scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en ander publiek. Houding, voorkomen en kleding mogen nooit aanstootgevend zijn. Grofheden worden niet geduld.

Pesterijen zowel verbaal als via alle andere communicatiemiddelen (SMS, Mail, Facebook, …) worden niet geduld binnen de club. Dit geldt zowel voor leden onderling als naar de andere teams toe.

Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de clubleiding een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van trainer, coach en team manager.

De uitgesproken straffen reiken van uitsluiting van training, wedstrijd en zelfs tot definitieve uitsluiting van de club.

Bij opzettelijke schade aan infrastructuur op en rond de ijspiste zal het lid persoonlijk aansprakelijk gesteld worden ter betaling van de opgelegde herstellingskosten. Daarnaast kan door het bestuur een extra disciplinaire straf opgelegd worden.
Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van anderen betekent directe verwijdering uit de club. Onder invloed (van alcohol of drugs) verschijnen op een training of wedstrijd betekent directe verwijdering uit de club. Schorsing of definitieve uitsluiting betekent niet de teruggave van het lidgeld.

Wanneer een speler een straf (penalty) opgelegd krijgt bij een officiële wedstrijd, zal hij ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden ter betaling van de opgelegde boete. De Club Liedekerke Lions neemt in geen enkel geval de betaling van boetes op zich, door toedracht van wangedrag tijdens wedstrijden, van de speler. De speler wordt dan ook geacht, zich ten allen tijde respectvol te gedragen naar anderen toe, tijdens de wedstrijden.

6. ALGEMENE INFORMATIE

Alle informatie betreffende weekprogramma, wijzigingen in training- of wedstrijduren, afspraken, tornooien, bijdragen, enz. is te verkrijgen bij je teamverantwoordelijke, coach en/of trainer en op de club website (www.liedekerkelions.be).

Het betalen van lidgeld garandeert je:

 • Een lidmaatschap bij Icehockeyclub Liedekerke Lions (IDEA VZW)
 • Een wedstrijdshirt en kousen
 • Recht op bijwonen van de voorziene trainingen
 • Een door de KBIJF aangeleverde verzekering tegen ongevallen in kader van de clubactiviteiten. (bijkomende verzekering op je mutualiteitverzekering)

Het betalen van lidgeld garandeert geen deelname aan wedstrijden. De wekelijkse selectie en vorming van een ploeg zal gebeuren door coach, trainer en teamverantwoordelijke op basis van gedrag en inzet tijdens de trainingen, prestaties en progressie. De selecties zullen steeds gebeuren in alle eer en geweten en steeds in het belang van het team en de totale clubwerking.
Ook het veilig sporten staat hierbij centraal. Indien nodig, kunnen leden en aspirant leden onderworpen worden aan een bekwaamheidstest, om de schaatsvaardigheid te beoordelen. Deze leden kunnen worden doorverwezen naar bijkomende trainingssessies. Het spreekt voor zich dat leden die in een voorgaand seizoen (of nog nooit) een RBIHF competitie hebben meegedaan, of het seizoen ervoor zelden aanwezig waren op training in de laagst mogelijke divisie zullen starten. Uitzonderingen kunnen enkel gemaakt worden indien men voldoende ervaring heeft uit het verleden (bv. Nationaal team of ex-BD1).

Bij het niet tijdig betalen van het lidgeld tegen de datum aangekondigd bij het begin van elk seizoen, zal een kost van 50€ worden aangerekend door de club aan de betrokken speler.

7. PROCEDURE ONGEVALAANGIFTE

Bij ongeval tijdens een training of wedstrijd dient u zo snel mogelijk het secretariaat van Liedekerke Lions te verwittigen.
Deze zal u dan bijstaan in het vervullen van alle nodige formaliteiten voor de verzekering en de federatie.

Na een ernstige ziekte of kwetsuur dient een schriftelijke toelating te worden voorgelegd dat de speler in kwestie in staat is de trainingen en/of wedstrijden te hervatten (formulier ondertekend door arts en/of ouder(s)).

8. STUDIE EN HOCKEY

De combinatie studie – ijshockey is perfect mogelijk mits een oordeelkundige studieplanning. Ze is bovendien aanbevelenswaardig voor een gezonde en evenwichtige opvoeding. “Een gezonde geest in een gezond lichaam!”

Icehockeyclub Liedekerke Lions stelt dat bij de jongeren de studie altijd voorrang moet hebben op het hockey.

9. PUBLICATIES (BEELD & FILM)

We publiceren geregeld beeldopnamen van spelers op onze website, in onze brochures, in folders en dergelijke. Met die beelden willen we geïnteresseerden op het ijs en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de beeldopnamen maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn.Bij twijfel zullen we steeds de betrokkenen aanspreken en hun toestemming vragen. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met activiteiten van onze club.

Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het seizoen melden aan het bestuur. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren. We wijzen je erop dat deze regels ook voor jou gelden.

Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop spelers, coaches of bestuur en medewerkers van de club of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

10. CONTRACT MET OUDERS

Het doel van de club is het inrichten van ijshockey trainingen en wedstrijden. De coaches en trainers proberen op een zo goed mogelijke manier de spelers te begeleiden in het behalen van goede resultaten op wedstrijden en het boeken van sportieve vooruitgang op trainingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de opvoeding van minderjarigen. Wij verwachten van de ouders en familie een positieve houding t.o.v. de club en de leiding. Problemen worden nooit besproken tijdens de training of voor de wedstrijd, maar wel erna. De Teamverantwoordelijke zal u dan zeker te woord staan. De trainer of coach val je hier niet mee lastig.

In principe is het voor de jeugdige speler beter dat hij voor zichzelf leert opkomen en dat hij beslissingen leert aanvaarden ook al vallen deze in zijn nadeel uit. Indien er toch nog vragen open blijven dan kan er nog altijd contact opgenomen worden met het clubbestuur.

Elke speler volgt de trainingen en speelt de wedstrijden in zijn eigen leeftijdscategorie. Hier kunnen uitzonderingen op gemaakt worden, maar deze beslissingen worden steeds genomen in samenspraak en met toestemming van de coach. Het spelen in een hogere leeftijdscategorie kan een verhoogd risico op blessures met zich meebrengen waarvoor de coach niet verantwoordelijk kan gesteld worden.

De verplaatsingen gebeuren met privé-voertuigen zonder vergoeding. Wij hopen op de collegialiteit onder de ouders dat niet steeds dezelfden hiervoor dienen in te staan.

Enkele tips :

 • Zorg ervoor dat uw kinderen voldoende rust nemen.
 • Meet uzelf altijd een voorbeeldfunctie aan voor uw kind, dit omvat een sportieve opbouwende houding t.o.v. scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers,… ook na afloop van een verloren wedstrijd.
 • Steun hen bij mindere prestaties en relativeer bij goede.
 • Het bijwonen van zoveel mogelijk wedstrijden is zeker een aanmoediging voor de speler. Laat hierbij het coachen over aan de trainer of coach!
 • “Let the kids play the game” en zeg hun dat je hen graag ziet spelen !
 • Er worden geen interventies van ouders geduld tijdens de wedstrijd tenzij op vraag van de coach of teammanager. Ouders mogen niet op het ijs komen tijdens wedstrijden, ook niet bij ongevallen of incidenten.
 • Tijdens de trainingen laten de ouders de ruimte aan de trainers om in alle rust hun werk te kunnen doen.
 • Het overhandigen van versnaperingen tijdens de rustperiodes aan uw zoon/dochter wordt ten zeerste afgeraden (teamgeest!), tenzij deze voor het hele team bestemd zijn. U kunt deze voor de wedstrijd aan de coach of teammanager overhandigen.
 • Gelieve zo weinig mogelijk vakanties te plannen tijdens de training- en wedstrijdperiodes. De voorbereiding start zoals aangegeven en hier worden dan ook alle spelers verwacht. Gelieve tijdig je trainer of teamverantwoordelijke te verwittigen indien je toch niet aanwezig zou kunnen zijn.
 • Ook verwachten wij van de ouders een bepaalde inzet binnen de club. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij U als ouder ook een belangrijke spreekwoordelijke duit in het zakje kan doen. Wees dus niet verlegen en zorg ervoor dat je als ouder het goede voorbeeld geeft aan je kind door vrijwillig mee te werken in onze club. Zonder uw steun kunnen wij als club niet functioneren.

Dit intern reglement is bindend voor elk lid en kan door derden (niet-leden van Liedekerke Lions) nooit aangevochten worden.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Liedekerke Lions powered by IDEA vzw. De cookie instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies' om u de beste surfervaring mogelijk. We gebruiken cookies om het verkeer op de website te analyseren met het oog de site te verbeteren en om sociale-media-functies te bieden. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde sociale media- en en analysepartners. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Meer info kan u vinden in het privacybeleid.

Sluiten